ΑρχικήΔιαχείριση έργων
Στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, έχει συσταθεί Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων, στην οποία υπάγονται τα Τμήματα:
  • Τμήμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και
  • Τμήμα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Η ΕΚΑΠΥ έχει στις αρμοδιότητες της, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:
➢Την εκτέλεση ή υλοποίηση έργων για τη βελτίωση του συνόλου των υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, από διεθνή προγράμματα και από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, καθώς, επίσης, και εθνικών προγραμμάτων, ανεξαρτήτως της πηγήςχρηματοδότησής τους, καθώς και η υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και τωνεποπτευόμενων φορέων του για την εκτέλεση των έργων ως επιτελικός βραχίονας υλοποίησης.
 
➢Την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του ως δικαιούχων επιχειρησιακών προγραμμάτων, τόσο κατά την προετοιμασία και την ένταξή τους, όσο και κατά την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή των δράσεων και έργων.
 
➢Την ανάληψη ως φορέα υλοποίησης, δικαιούχου εκτέλεσης έργων ή δράσεων στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού προγράμματος, από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης, και έργων ευθύνης ύστερα από προγραμματική συμφωνία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του.
 
➢Την παροχή υπηρεσιών επιτελικής υποστήριξης, καθώς και υποστήριξης στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιοποίηση έργων και δράσεων στο Υπουργείο Υγείας μέσω προγραμματικής συμφωνίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής και της υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του
 
➢Την ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, καθώς και υλοποίησής της, από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας ή των εποπτευόμενων φορέων του.
 
➢Την ανάληψη ως δικαιούχου ή ενδιάμεσου φορέα υλοποίησης πράξεων από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του.
 
➢Την διάχυση βέλτιστων πρακτικών και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και έργα, που σχετίζονται με τους παραπάνω τομείς, καθώς και η κατάρτιση σχετικών μελετών και προτάσεων προς το Υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του.
 
➢Την συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής κάθε επιχειρησιακού προγράμματος, από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης, καθώς και η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς και Πανεπιστήμια για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας στον τομέα των προμηθειών υγείας.
 
➢Την υποστήριξη, ως δικαιούχος ή σε συνεργασία με οποιονδήποτε φορέα σχεδιάζει και υλοποιεί έργα και δράσεις, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, καθώς και η προετοιμασία των επιχειρησιακών σχεδίων, των σχεδίων δράσης, καθώς και των δομών οργάνωσης της διαχείρισης των έργων.