ΑρχικήΣκοπός / Όραμα

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση υλοποίησης κεντρικώνΠρομήθειώνστο χώρο της Υγείας.

Βασικό αντικείμενο είναι ο συντονισμός και η διενέργεια κεντρικών προμηθειών, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης υλικών στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, ο κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής υλικών, προϊόντων και παροχής υπηρεσιών του συστήματος υγείας κ.α. Επιπρόσθετα η ΕΚΑΠΥ έχει την αρμοδιότητα για την εκτέλεση ή υλοποίηση έργων για τη βελτίωση του συνόλου των υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, από διεθνή προγράμματα και από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, όπως επίσης και εθνικών προγραμμάτων, καθώς και η υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του για την εκτέλεση των έργων ως επιτελικός βραχίονας υλοποίησης.

ΟΡΑΜΑ

Το όραμα της ΕΚΑΠΥ εστιάζει στην δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου οργανισμού για την κεντρικοποίηση των προμηθειών στο χώρο της υγείας.