ΑρχικήΤεχνικές Προδιαγραφές
Η εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι οποιασδήποτε διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς όλοι οι όροι τους είναι απαράβατοι και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς αποτελεί λόγο αποκλεισμού. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στους οικονομικούς φορείς και έχουν ως αποτέλεσμα την αποφυγή αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.
 
Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ως βασικό τμήμα της δομής των δημοσίων συμβάσεων εξυπηρετούν τις αρχές της τυπικότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας, της ισότητας των διαγωνιζόμενων, του υγιούς ανταγωνισμού και της διαφάνειας.
 
Τεχνική Προδιαγραφή: όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών: η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία), και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης, της καταλληλόλητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής του αγαθού ή της υπηρεσίας, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. (Παράρτημα VIII, N.4412/2016).
 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους τρόπους που ορίζονται στα άρθρα 54 & 282 (Ν.4412/2016):
 
α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις,
β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, , σε πρότυπα ή άλλα έγγραφα τυποποίησης,
γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α ́, με παραπομπή, ως τεκμήριο συμβατότητας στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β ́,
δ) με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β ́ για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α ́ για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά.