ΑρχικήΕγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές

Εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (άρθρα 61 & 120, Ν.4412/2016).Η ΕΚΑΠΥ λειτουργεί ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ), για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών (άρθρο 41, ν.4412/2016). Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 54 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη του τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που διαμορφώνονται από την ΕΚΑΠΥ (για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 41 του άρθρου 41 παρ. 1 περ. γ’ του ν.4412/2016), πλην όμως οι προδιαγραφές αυτές δεν είναι καταρχήν υποχρεωτικές, υπό την έννοια ότι μπορούν να παρεκκλίνουν από αυτές.
 
Προκειμένου να καταστεί η χρήση ορισμένων ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών της ΕΚΑΠΥ ως υποχρεωτική απαιτείται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 54 παρ. 9 του ν.4412/2016. Και στην περίπτωση, ωστόσο αυτή, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν και πάλι να αποκλίνουν από τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήν όμως θα πρέπει να αιτιολογούν την απόκλισή τους ειδικώς στα έγγραφα της σύμβασης.
 
Οι ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές δημοσιεύονται στο ΕΣΗΔΗΣ.
 
Προκειμένου να μεταβείτε στην εγκύκλιο αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλώ πατήστε εδώ.

Ανακοινώσεις

Δείτε εδώ