ΑρχικήΑρχείο κωδικοποίησης προιόντων, υπηρεσιών, και προμηθευτών

Η ενιαία κωδικοποίηση των προμηθειών υγείας αποτελεί πάγιο αίτημα δεκαετιών, επειδή με την εφαρμογή του θα συμβάλλει καίρια στον συντονισμό των προμηθειών σε πανελλαδικό επίπεδο και στην ουσιαστική κεντρικοποίηση τους, θα διευκολύνει την επικοινωνία των εμπλεκομένων φορέων στις προμήθειες, θα ομαδοποιεί τις ανάγκες, θα καταγράφει το μερίδιο της αγοράς του εκάστοτε προμηθευτή ανά κατηγορία και ανά υλικό, θα παράγει πολύτιμα οικονομικά στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες των φορέων υγείας και τις αναλώσεις τους συνολικά ανά είδος ή ανά είδος και ανά φορέα ή ανά ομάδα υλικών, μειώνοντας, με τον τρόπο αυτό, τις δαπάνες. Επιπρόσθετα θα παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου των αποθεμάτων και την μετακίνηση αυτών ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε φορέα και θα διευκολύνει την εκπόνηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών σε όλα τα υλικά και υπηρεσίες και φυσικά θα μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος συλλογής και επεξεργασίας των ποσοτήτων για τη διενέργεια κεντρικών διαγωνισμών και θα υπάρξει εξοικονόμηση εργατοωρών καθώς θα απλοποιηθούν πολλές διαδικασίες.

Βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία των τεσσάρων (4) Μητρώων τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 19, του ν. 4865/2021 θα πρέπει να τηρούνται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. και του Αρχείου Εύρους Αποδεκτών Τιμών αποτελεί η ενιαία κωδικοποίηση.

Η ενιαία  κωδικοποίηση των προμηθειών της υγείας πρέπει να διαθέτει, προκειμένου να υπηρετήσει τους προλεγόμενους σκοπούς, σωρευτικώς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(α) Να στηρίζεται σε δενδρική δομή, δηλαδή να εκκινεί από μεγάλες κατηγορίες που διακλαδίζονται σε υποκατηγορίες και υποομάδες και φτάνουν τελικά μέχρι το επίπεδο του μοναδικού υλικού,

(β) Να καλύπτει όλη την έκταση των υλικών και υπηρεσιών,

(γ) Να εμπεριέχει όλους τους υποχρεωτικούς κατά νόμο κωδικούς,

(δ) Να συνδέεται με αναγνωρισμένες διεθνείς κωδικοποιήσεις, και

(ε) Να εφαρμόζεται από όλους τους εμπλεκόμενους στις προμήθειες φορείς υγείας.

(ζ) Να διαθέτει σωστή και πλήρης περιγραφή του εκάστοτε υλικού

(η) Να περιλαμβάνει όλα τα κυκλοφορούντα υλικά (με δυνατότητα ενημέρωσης με νέα)

(θ) Να μην επιτρέπει τη δημιουργία διπλών εγγραφών, κ.α.

Η ΕΚΑΠΥ βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας αρχείου κωδικοποίησης στο οποίου αναρτώνται: i) όλοι οι προμηθευτές των προϊόντων και υπηρεσιών και ii) όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που πωλούν οι προμηθευτές.