ΑρχικήΕΚΑΠΥ

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, αποτελεί την μετεξέλιξη της Ε.Π.Υ. Σήμερα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.4865/21 – ΦΕΚ Α 238/2021)

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση υλοποίησης κεντρικών Προμήθειών στο χώρο της Υγείας.

Βασικό αντικείμενο είναι ο συντονισμός και η διενέργεια κεντρικών προμηθειών, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης υλικών στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, ο κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής υλικών, προϊόντων και παροχής υπηρεσιών του συστήματος υγείας κ.α.

Επιπρόσθετα η ΕΚΑΠΥ έχει την αρμοδιότητα για τηνεκτέλεσηή υλοποίηση έργων για τη βελτίωση του συνόλου των υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, από διεθνή προγράμματα και από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, όπως επίσης και εθνικών προγραμμάτων, καθώς και η υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του για την εκτέλεση των έργων ως επιτελικός βραχίονας υλοποίησης.

Επικοινωνία

Σήμερα η αποστολή και οι αρμοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ. καθορίζονται από τον Ν. 4865/2021.

1. Σκοπός της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) είναι (αναλυτικά):

α) ο συντονισμός και η διενέργεια κεντρικών προμηθειών, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας,

β) η παρακολούθηση και ο έλεγχος τηςανάλωσης υλικών στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας,

γ) ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή κεντρικών διαγωνισμών προμηθειών για λογαριασμό των φορέων του άρθρου 7, προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας,

δ) η κατάρτιση, η σύναψη, η παρακολούθηση και η υλοποίηση συμβάσεων, παραγγελιών, παραλαβών και πληρωμών για προμήθειες προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας,

ε) η κεντρική διαχείριση, ο συντονισμός και η βελτιστοποίηση των προϊόντων, των υλικών και υπηρεσιών υγείας,

στ) η υποστήριξη και ο έλεγχος των προμηθειών υγείας που διενεργούνται από τους φορείς του άρθρου 7,

ζ) η δημιουργία, η τήρηση και η συνεχής επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών πλατφορμών, μητρώων και προγραμμάτων σχετικών με τις προμήθειες, την παραλαβή, την αποθήκευση, τη διανομή και την ανάλωση υλικών και υπηρεσιών υγείας,

η) ο κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής υλικών, προϊόντων και παροχής υπηρεσιών του συστήματος υγείας,

θ) η κεντρική διαχείριση, ο έλεγχος, η βελτιστοποίηση και η υλοποίηση της αλυσίδας παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων και υλικών υγείας,

ι) η εκπαίδευση και η παροχή οδηγιών και κατάρτισης σε τμήματα προμηθειών των φορέων του άρθρου 7,

ια) η διερεύνησητης δυνατότητας αξιοποίησης και η υποστήριξη της χρήσης νέων τεχνολογιών υγείας, καινοτόμων υλικών και υπηρεσιών από το δημόσιο σύστημα υγείας,

ιβ) η εκτέλεση ή υλοποίηση έργων για τη βελτίωση του συνόλου των υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, από διεθνή προγράμματα και από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, καθώς, επίσης, και εθνικών προγραμμάτων, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, καθώς και η υποστήριξη τουΥπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του για την εκτέλεση των έργων ως επιτελικός βραχίονας υλοποίησης,

ιγ) η ανάληψη της εκτέλεσης πράξεων και ενεργειών τεχνικής υποστήριξης, καθώς και υλοποίησής της, από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας ή των εποπτευόμενων φορέων του,

ιδ) η ανάληψη ως δικαιούχου ή ενδιάμεσου φορέα υλοποίησης πράξεων από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του και

ιε) η διάχυση βέλτιστων πρακτικών και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και έργα, που σχετίζονται με τους παραπάνω τομείς, καθώς και η κατάρτιση σχετικών μελετών και προτάσεων προς το Υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του.

2. Στις αρμοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκουν, ιδίως:

α) η δημιουργία, επιχειρησιακή λειτουργία και συνεχής επικαιροποίηση των ακόλουθων Ηλεκτρονικών Μητρώων Προμηθειών Υγείας:

αα) Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών,

αβ) Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών,

αγ) Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων και

αδ) Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιγράφονται και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 10,

β) η επιχειρησιακή λειτουργία του ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων στον χώρο της υγείας, μέσω της πλατφόρμας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και των ηλεκτρονικών συστημάτων «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συμβάσεων» (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), όπου οι φορείς του άρθρου 7 εισάγουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων,

γ) η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών, τους οποίους διεξάγει η Ε.Κ.Α.Π.Υ., η παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή και η κατακύρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων και ο εφοδιασμός των φορέων του άρθρου 7, καθώς και η παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών που διεξάγουν οι φορείς αυτοί,

δ) η δημιουργία μηχανισμού εσωτερικής διακίνησης προϊόντων μεταξύ των φορέων του άρθρου 7, για την υποστήριξη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα,

ε) η παρακολούθηση των πληρωμών των κεντρικών προμηθειών για την αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων των φορέων του άρθρου 7,

στ) η υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του ως δικαιούχων επιχειρησιακών προγραμμάτων, τόσο κατά την προετοιμασία και την ένταξή τους, όσο και κατά την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή των δράσεων και έργων,

ζ) η ανάληψη ως φορέα υλοποίησης, δικαιούχου εκτέλεσης έργων ή δράσεων στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού προγράμματος, από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης, και έργων ευθύνης ύστερα από προγραμματική συμφωνία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του,

η) η παροχή υπηρεσιών επιτελικής υποστήριξης, καθώς και υποστήριξης στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιοποίηση έργων και δράσεων στο Υπουργείο Υγείας μέσω προγραμματικής συμφωνίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής και της υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του,

θ) η διάθεση κάθε είδους πόρων, υποδομών και τεχνογνωσίας για την οριζόντια υποστήριξη των αναγκών του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο της εφαρμογής και υλοποίησης της στρατηγικής του στον τομέα των προμηθειών υγείας, ι) η συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής κάθε επιχειρησιακού προγράμματος, από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης, καθώς και η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς και
πανεπιστήμια για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας στον τομέα των προμηθειών υγείας,

ια) η υποστήριξη, ως δικαιούχος ή σε συνεργασία με οποιονδήποτε φορέα σχεδιάζει και υλοποιεί έργα και δράσεις, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, καθώς και η προετοιμασία των επιχειρησιακών σχεδίων, των σχεδίων δράσης, καθώς και των δομώνοργάνωσης της διαχείρισης των έργων,

ιβ) η συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδίως για την αξιολόγηση της πορείας των έργων, τον έλεγχο και την ποιότητα των παραδοτέων τους, καθώς και του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που παρέχονται από τους εκάστοτε αναδόχους αυτών,

ιγ) η υλοποίηση, σε συνεργασία και με εξωτερικούς συμβούλους, επικοινωνιακών σχεδίων, ενεργειών ενημέρωσης, προβολής και διαφήμισης σχετικών με τις δραστηριότητές της και η ανάληψη της διοργάνωσης σχετικών δράσεωνενημέρωσης, δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων των έργων που εκτελεί,

ιδ) η οργανωτική, επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη όλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας σε θέματα που αφορούν στις προμήθειες, στην ενιαία πολιτική προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, στη βελτιστοποίηση των πόρων, και σε άλλες σημαντικές εθνικές στρατηγικές, δράσεις και προγράμματα, η υλοποίηση των οποίων βασίζεται στην αποτελεσματική διεκπεραίωση των διαδικασιών προμηθειών και

ιε) η εκπόνηση μελετών και ερευνών που αφορούν στην υλοποίηση της στρατηγικής προμηθειών υγείας του Υπουργείου Υγείας και στην εφαρμογή των πολιτικών υγείας, με σκοπό τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, την εξαγωγή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την αξιοποίηση των δεδομένων αυτών για την υποβολή προτάσεων με στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων του Υπουργείου Υγείας που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν τη στρατηγική προμηθειών υγείας, καθώς, επίσης, και τον εξορθολογισμό των σχετικών διαδικασιών.

ΟΡΑΜΑ

Το όραμα της ΕΚΑΠΥ εστιάζει στην δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου οργανισμού για την κεντρικοποίηση των προμηθειώνστο χώρο της υγείας

Επικοινωνία

Ανακοινώσεις

Δείτε εδώ