Δράση 17012 «Οριζόντια τεχνική βοήθεια για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια των δράσεων 16755, 16820, 16753, 16783, 16816»

Υποέργο : «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, ωρίμανσης, παρακολούθησης δράσεων και έργων και διαχείρισης προγράμματος (ΡΜΟ)» καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη στην υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184602)

Περιγραφή:

Α. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ωρίμανσης, παρακολούθησης δράσεων και έργων και διαχείρισης προγράμματος (PMO) :

Α.1. Μεταρρύθμιση της Α’ βάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης (16755). Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 3.397.662,00 Ευρώ

Α.2. Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας (16820). Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 1.549.442,00 Ευρώ

Α.3. Σύστημα κατ’ οίκον νοσηλείας και περίθαλψης (16753). Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 279.744,00 Ευρώ

Α.4. Υλοποίηση Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» (16783). Προϋπολογισμός με ΦΠΑ = 10.663.690,00 Ευρώ

και

Β. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη στην υλοποίηση διαρθρωτικών παρεμβάσεων για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την εξεύρεση επιπλέον πόρων για τη χρηματοδότησή της.

Β.1. Διαρθρωτικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την εξεύρεση επιπλέον πόρων για τη χρηματοδότησή της, στα πλαίσια της δράσης: Μεταρρύθμιση του μηχανισμού Clawback & συμψηφισμός με δαπάνες σε Ε&Α (16816). Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 3.719.504,00 Ευρώ.

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου με ΦΠΑ: Α+Β = 19.610.042,00 Ευρώ