ΑρχικήΑρχείο εύρους αποδεκτών τιμών / παρατηρητήριο

Το Αρχείο Εύρους Αποδεκτών Τιμών αντικαθιστά το Παρατηρητήριο Τιμών με τον Ν.4865/21. Η διαφορά έγκειται ότι το νέο Αρχείο δεν περιλαμβάνει ανώτατες τιμές αλλά εύρος τιμών. Στο νέο Αρχείο καταχωρούνται τα πεδία των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών που καταγράφονται μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Στο άρθρο 10 του ν.4865/2021 προβλέπονται περαιτέρω οι βασικοί όροι λειτουργίας του Αρχείου Εύρους Τιμών και ειδικότερα:

  • Προβλέπεται η συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παρατηρητηρίου
  • Προβλέπεται ότι αιτήματα τιμών, που υπολείπονται της ελάχιστης προβλεπόμενης τιμής καταχωρούνται αυτομάτως από το οικείο τμήμα της ΕΚΑΠΥ. Αντιθέτως αιτήματα τιμών που υπερβαίνουν τη μέγιστη τιμής εξετάζονται από την Επιτροπή Παρατηρητηρίου και εγκρίνονται από το Δ.Σ. της ΕΚΑΠΥ.

 

Η ΕΚΑΠΥ βρίσκεται σε στάδιο έκδοσης Κανονισμού Λειτουργίας του Αρχείου Εύρους Αποδεκτών Τιμών και σχεδιασμού της νέας πλατφόρμας.