ΑρχικήΟργανόγραμμα

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) διαρθρώνεται ως εξής:

α) Μία (1) Γενική Διεύθυνση, η οποία αποτελείται από έξι (6) Διευθύνσεις και δεκαοκτώ (18) Τμήματα και διαρθρώνεται ως εξής:

αα) Διεύθυνση Προμηθειών, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

i. Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών,

ii. Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών,

iii. Τμήμα Συμβάσεων.

αβ) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

i) Τμήμα Μητρώων,

ii) Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών και Έρευνας Αγοράς,

iii) Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Εξοπλισμού,

iv) Τμήμα Παρακολούθησης Αποθεμάτων και Αναλώσεων.

αγ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

i) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης,

ii) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

αδ) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

i) Τμήμα Προϋπολογισμού και Πληρωμών,

ii) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας και Δαπανών.

αε) Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

i) Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,

ii) Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

αστ) Διεύθυνση Διαχείρισης Φαρμάκου, Υλικών και Υπηρεσιών, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

i) Τμήμα Παραγγελιοληψίας,

ii) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης,

iii) Τμήμα Στατιστικής Ανάλυσης.

β) Δυο (2) αυτοτελή Τμήματα, ως εξής:

βα) Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου,

ββ) Νομική Υπηρεσία.

γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του ν. 4795/2021 (Α` 62).

Ανακοινώσεις

Δείτε εδώ