ΑρχικήΔιαγωνισμοί

Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. λειτουργεί ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1γ του ν. 4412/2016 (Α’ 147), για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.

Οι σκοποί της Ε.Κ.Α.Π.Υ., βάσει του αρ. 4 παρ. 1 του ν.4865/2021, που σχετίζονται με το σύστημα δημόσιων προμηθειών υγείας αφορούν:

  • το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή κεντρικών διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών  υλικών και υπηρεσιών υγείας για την  υποστήριξη των φορέων του άρθρου 7, του ν.4865/2021
  • την κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών, τους οποίους διεξάγει η Ε.Κ.Α.Π.Υ., την παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, τη διεξαγωγή και τη κατακύρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων και τον εφοδιασμό των φορέων του άρθρου 7,του ν. 4865/2021
  • την οργανωτική, επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη όλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας σε θέματα που αφορούν στις προμήθειες, στην ενιαία πολιτική προμηθειών του Υπουργείου Υγείας.
  • την διενέργεια των διαγωνισμών των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης που έχει αναλάβει η ΕΚΑΠΥ.