Δράση 16757 – Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»

  • Έργο:«ΥΕ1: Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Η ΣΩΤΗΡΙΑ» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184921)

     Περιγραφή:

Υποέργο 1: Νέα Κτιριακή Υποδομή: Νέο Τμήμα Ακτινοθεραπείας.

  • Σύμβαση 2: Προμήθεια και Εγκατάσταση Πρωτεύοντος Ιατρικού Εξοπλισμού Ακτινοθεραπείας και σύμβαση SLA (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών) για δύο (2) χρόνια (είδος σύμβασης: προμήθειες). Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 8.060.000,00 Ευρώ.
  • Σύμβαση 4: Δευτερεύων Ιατρικός Εξοπλισμός και μηχανήματα και Ξενοδοχειακός, γραφειακός και λοιπός υποστηρικτικός Εξοπλισμός Νέου Κτιρίου (είδος σύμβασης: προμήθειες). Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 1.140.800,00 Ευρώ.

Υποέργο 2: Εξωτερικά Ιατρεία & Τμήμα Χημειοθεραπείας (σύνδεση Μεταξύ Υφισταμένων Κτιρίων “ΜΕΓΑ ΛΑΪΚΟ” & “300 ΑΝΔΡΩΝ”).

  • Σύμβαση 8: Δευτερεύων Ιατρικός Εξοπλισμός και μηχανήματα και Ξενοδοχειακός, γραφειακός και λοιπός υποστηρικτικός Εξοπλισμός Νέου Κτιρίου (είδος σύμβασης: προμήθειες). Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 582.800,00 Ευρώ.
  • Σύμβαση 9: Σύμβαση Διαχείρισης (Συντήρηση, Καθαρισμός, Ασφάλεια, κ.λ.π.) – Δύο (2) χρόνια (είδος σύμβασης: παροχή Υπηρεσιών εκτός Τεχνικής Μελέτης). Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 901.976,00 Ευρώ.

Υποέργο 3: Νέες γέφυρες σύνδεσης υφιστάμενης γέφυρας (ΜΕΓΑ ΛΑΪΚΟ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ) με ΤΕΠ και με Νέο Κτίριο Εξωτερικών Ιατρείων & Χημειοθεραπείας.

  • Σύμβαση 12: Σύμβαση Διαχείρισης (Συντήρηση, Καθαρισμός, Ασφάλεια, κ.λ.π.) – Δύο (2) Χρόνια (είδος σύμβασης: παροχή υπηρεσιών εκτός Τεχνικής Μελέτης). Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 99.200,00 Ευρώ.