ΑρχικήΤαμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Υπουργείο Υγείας ως Υπουργείο Ευθύνης προγραμματίζει την πραγματοποίηση δράσεων στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κάποιες από τις δράσεις αυτές είναι οι εξής:

Δράση 16783 – Υλοποίηση Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης».

Δράση 17012 – «Οριζόντια τεχνική βοήθεια για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια των δράσεων 16755, 16820, 16753, 16783, 16816».

Δράση 16755 – «Μεταρρύθμιση της Α΄ Υγειονομικής Περίθαλψης».

Δράση 16795 – Ανακαινίσεις & εκσυγχρονισμός νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Δράση 16757 – Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Νοσοκομείο «Σωτηρία».

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (εφεξής ΕΚΑΠΥ) με την υπογραφή προγραμματικών συμφωνιών έχει οριστεί ως φορέας υλοποίησης κάποιων υποέργων των παραπάνω δράσεων του εν λόγω Υπουργείου. (βλ. πεδίο διαχείριση έργων).

Έργα ΤΑΑ σε εξέλιξη

«Διαχείριση Χρόνιων Ασθενειών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184520)
 
«SUB2. Δευτερογενής Πρόληψη» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180985)
 
«Επανεκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας στις Σύγχρονες Πρακτικές» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5187004)
 
«Οριζόντια Τεχνική Βοήθεια για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υγείας, στα πλαίσια των Δράσεων: 16755, 16820, 16753, 16783, 16816» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184602)
 
«SUB3. Διοικητική και Οργανωτική Αναδιάρθρωση -Τεχνική Βοήθεια Οργάνωσης και Ωρίμανσης Έργων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184521)
 
έργο 3. Οργανωτική ενδυνάμωση, για το υποέργο 3.1 (Μελέτες οργάνωσης κλπ)