ΑρχικήΤαμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Υπουργείο Υγείας ως Υπουργείο Ευθύνης προγραμματίζει την πραγματοποίηση δράσεων στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κάποιες από τις δράσεις αυτές είναι οι εξής:

Δράση 16783 – «Υλοποίηση Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης».

Δράση 17012 – «Οριζόντια τεχνική βοήθεια για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια των δράσεων 16755, 16820, 16753, 16783, 16816».

Δράση 16755 – «Μεταρρύθμιση της Α΄ Υγειονομικής Περίθαλψης».

Δράση 16795 – «Ανακαινίσεις & εκσυγχρονισμός νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα».

Δράση 16757 – «Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία».

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (εφεξής ΕΚΑΠΥ) με την υπογραφή προγραμματικών συμφωνιών έχει οριστεί ως φορέας υλοποίησης κάποιων υποέργων των παραπάνω δράσεων του εν λόγω Υπουργείου. (βλ. πεδίο διαχείριση έργων).