Δράση 16795 – «Ανακαινίσεις & εκσυγχρονισμός νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα»

  • Έργο 5:Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5201586)

     Περιγραφή:

  1. Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τα Νοσοκομεία. Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 77.872.000,00 Ευρώ. 
  2. Υπηρεσίες Συμβούλου για την αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγησης και κατανομής του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στα Νοσοκομεία της Χώρας. Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 248.000,00 Ευρώ.
  3. Δημιουργικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού και λοιπού διαφημιστικού υλικού – Σχεδιασμός Πλάνου Μέσων και Διαχείριση και προβολή σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 161.200,00 Ευρώ.
  4. Προβολή σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 2.728.000,00 Ευρώ.