ΑρχικήΗλεκτρονικά Μητρώα

Η ΕΚΑΠΥ δημιουργεί, συντηρεί και επικαιροποιείτέσσερα ηλεκτρονικά μητρώα προμηθειών υγείας. Σκοπός των ηλεκτρονικών μητρώων είναι η συγκέντρωση, διαχείριση και επεξεργασία όλων των δεδομένων των προμηθειών στο χώρο της υγείας(προϊόντων, προμηθευτών, τιμών, αποθεμάτων, τεχνικών προδιαγραφών, κ.α.) μεσκοπό τον έλεγχο και την κεντρικοποίηση των προμηθειών υγείας.

Η ΕΚΑΠΥ βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης του Κανονισμού Λειτουργίας κάθε Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών