Δράση 16755 «Μεταρρύθμιση της Α΄ Βάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης»

 • Έργο 2: «Αναβάθμιση Ιατρικού Εξοπλισμού» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184519)

     Περιγραφή:

 • Υποέργο 2: «Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τα Κέντρα Υγείας». Προϋπολογισμός με ΦΠΑ :  46.426.760,64 Ευρώ.      

     Έργο 3: «Οργανωτική Ενδυνάμωση»

     Περιγραφή:

 • Υποέργο 3.1: Διοικητική και Οργανωτική Αναδιάρθρωση – Τεχνική Βοήθεια Οργάνωσης και Ωρίμανσης Έργων. (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184521). Προϋπολογισμός με ΦΠΑ :  74.400,00 Ευρώ.
 • Υποέργο 3.1: Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγησης και κατανομής του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στα Κ.Υ. (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5186487). Προϋπολογισμός με ΦΠΑ :  161.200,00 Ευρώ.

 • Έργο 4: «Επανεκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας στις Σύγχρονες Πρακτικές», (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5187004)

     Περιγραφή:

 • Υποέργο 4.1: General Guidelines & Study.
 • Α: Μελέτη και αποτύπωση Ενιαίας Κωδικοποίησης Ιατροτεχνολογικού Υλικού στις μονάδες Υγείας. Προϋπολογισμός με ΦΠΑ :  74.400,00 Ευρώ.
 • Β: Μελέτη ωρίμανσης προγράμματος εκπαίδευσης.  Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 37.200,00 Ευρώ.
 • Υποέργο 4.2:  Ανάπτυξη e-platform για τις εκπαιδευτικές και λοιπές ανάγκες της ΠΦΥ. Προϋπολογισμός με ΦΠΑ :  130.820,00 Ευρώ.

 • Έργο 5: «Διαχείριση χρόνιων ασθενειών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184520)

     Περιγραφή:

 • Υποέργο 5.1 :  Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και σχεδιασμού εφαρμογής Μονάδων Χρόνιων Παθήσεων στις μονάδες Α’ βάθμιας Φροντίδας. Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 173.600 Ευρώ.
 • Υποέργο 5.2: Προμήθεια Ιατρικοτεχνολογικού και λοιπού Εξοπλισμού Μονάδων Διαχείρισης Χρόνιων Παθήσεων. Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 15.301,600 Ευρώ.

 • Έργο : «Οργανωτική Ενδυνάμωση Α΄βάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης»

     Περιγραφή:  

 • Υποέργο 1: Υπηρεσίες για την υποστήριξη της ΕΚΑΠΥ για τις διαδικασίες κεντρικής προμήθειας, διακίνησης και παραλαβής φαρμάκων και υλικών. Προϋπολογισμός με ΦΠΑ:  6.074.760,00 Ευρώ.
 • Υποέργο 2: Υπηρεσίες Αερομεταφοράς Ιατροφαρμακευτικού Υλικού με χρήση Συστήματος μη Επανδρομένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) σε απομακρυσμένες περιοχές. Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 2.931.732,00 Ευρώ.
 • Υποέργο 3: Υπηρεσίες Πιστοποίησης Γνώσης του Προγράμματος Κατάρτισης και Επανεκπαίδευσης Προσωπικού (Sub. 4.3.2 Certification Program). Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 1.488.000,00 Ευρώ.