ΑρχικήΈργα ΕΣΠΑ/Συγχρηματοδοτούμενα

Με βάση τον Ιδρυτικό Νόμο 4865/2021 της ΕΚΑΠΥ, άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφια ζ και η ανάμεσα στις αρμοδιότητες της ΕΚΑΠΥ είναι και οι ακόλουθες:

 

ζ) η ανάληψη ως φορέα υλοποίησης, δικαιούχου εκτέλεσης έργων ή δράσεων στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού προγράμματος, από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης, και έργων ευθύνης ύστερα από προγραμματική συμφωνία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και των Εποπτευόμενων φορέων του

η) η παροχή υπηρεσιών επιτελικής υποστήριξης, καθώς και υποστήριξης στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιοποίηση έργων και δράσεων στο Υπουργείο Υγείας μέσω προγραμματικής συμφωνίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής και της υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του.