Νομοθεσία

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), το οποίο συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του ν. 4865/2021 (Α’ 238).

Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι ο κεντρικός, στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου της προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών του συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και έλεγχος των αναλώσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα η κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Α. Ν. 4865/2021 (Α’ 238): «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια».

https://ekapy.gov.gr/wp-content/uploads/2023/03/ν.4865.2021.pdf

Β. Ν. 4958/2022 (Α’ 142): «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες διατάξεις», άρθρα 24-27.

https://ekapy.gov.gr/wp-content/uploads/2023/03/ν.4958.2022.pdf

Γ. Ν. 5015/2023 (Α’ 20): «Κύρωση: α) της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς Έργο ΧΙ, Παράρτημα 13 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και β) της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις», άρθρα 12ο , 15ο, 16ο, 17ο, 18ο και 19ο.

https://ekapy.gov.gr/wp-content/uploads/2023/03/ν.5015.2023.pdf

Δ. Ν. 4412/2016 (Α’ 147): «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

https://ekapy.gov.gr/wp-content/uploads/2023/03/ν.4412.pdf

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ:

1. ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΠΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ) (ΑΔΑ: ΡΩΞΨ46ΜΨΙΦ-6Ξ9)

https://ekapy.gov.gr/wp-content/uploads/2023/03/ΡΩΞΨ46ΜΨΙΦ-6Ξ9.pdf

2. ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑΠΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ) (ΑΔΑ: 9ΧΕΦ46ΜΨΙΦ-ΕΩ7)

https://ekapy.gov.gr/wp-content/uploads/2023/03/9ΧΕΦ46ΜΨΙΦ-ΕΩ7-1.pdf

3. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/745 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (ΑΔΑ:6Ι8Λ46ΜΨΙΦ-Τ00)

https://ekapy.gov.gr/wp-content/uploads/2023/03/6Ι8Λ46ΜΨΙΦ-Τ00.pdf

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Ι/Ε) ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν.4865/2021 (Α’ 238) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, Ή ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν.4865/2021 (ΑΔΑ: 6Ε2546ΜΨΙΦ-2ΩΒ)

https://ekapy.gov.gr/wp-content/uploads/2023/03/6Ε2546ΜΨΙΦ-2ΩΒ.pdf