Νομοθεσία

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), το οποίο συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του ν. 4865/2021 (Α’ 238).

Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι ο κεντρικός, στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου της προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών του συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και έλεγχος των αναλώσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα η κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021 σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Νόμοι:

1)Ν. 4865/2021 (Α’ 238): «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια».

2)Ν. 4958/2022 (Α’ 142): «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες διατάξεις», άρθρα 24-27.

3)Ν. 5015/2023 (Α’ 20): «Κύρωση: α) της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς Έργο ΧΙ, Παράρτημα 13 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και β) της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις», άρθρα 12ο , 15ο, 16ο, 17ο, 18ο και 19ο.

4)Ν. 4412/2016 (Α’ 147): «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

5)Ν. 5034/2023 (Α’ 69) «Σύσταση νομικού ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”, εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοΐου COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (άρθρα 100-102)

Εγκύκλιοι:

1.Αρχικοποίηση παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος της ΕΚΑΠΥ σχετικά με την καταχώρηση των παραγγελιών φαρμάκων των νοσοκομείων (Δήλωση στοιχείων, Δήλωση χρηστών εταιρειών). (ΑΔΑ: ΡΩΞΨ46ΜΨΙΦ-6Ξ9)

2. Αρχικοποίηση παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος της ΕΚΑΠΥ σχετικά με την καταχώρηση των παραγγελιών φαρμάκων των νοσοκομείων (Δήλωση στοιχείων, Δήλωση χρηστών). (ΑΔΑ: 9ΧΕΦ46ΜΨΙΦ-ΕΩ7)

3. Εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα. (ΑΔΑ:6Ι8Λ46ΜΨΙΦ-Τ00)

4. Διαδικασία προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Ι/Ε) για φορείς του Άρθρου 7 του Ν.4865/2021 (Α΄ 238) υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, ή του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Και Θρησκευμάτων, για φορείς της Περίοδος Δ) του Άρθρου 7 του Ν.4865/2021. (ΑΔΑ: 6Ε2546ΜΨΙΦ-2ΩΒ)

5. Αρχικοποίηση παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος της ΕΚΑΠΥ σχετικά με τον σχεδιασμό κεντρικών προμηθειών από τους φορείς του Άρθρου 7 του Ν.4865/21 (Δήλωση στοιχείων, Δήλωση χρηστών). (ΑΔΑ ΨΕΝ246ΜΨΙΦ-ΩΟ0)

Υπουργικές Αποφάσεις:

«Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α ».(ΦΕΚ 2023 ΤΕΥΧΟΣ Β-02307)

«Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που θα συναφθούν από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της περ. γ) παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για τα έτη 2023- 2024 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021». (ΦΕΚ 2023 ΤΕΥΧΟΣ Β-02308)