«Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο 52/2023_ΕΚΑΠΥ_4/2022 για την προμήθεια Ειδικών Αναλώσιμων Υλικών των Μονάδων Αντιμετώπισης Ισχαιμικού Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου (CPV: 3316200-5 Εργαλεία Χειρουργείου, CPV: 33111200-3 Υλικά αγγειογραφίας, CPV: 33111710-1 Υλικά αγγειοπλαστικής)»