Πρόσκληση φύλαξης

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με συστημικό αριθμό  α/α : 188859, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης (CPV:79721000-4), του κτιρίου όπου στεγάζεται η Εθνική Κεντρική Αρχή προμηθειών Υγείας, σε τρείς  (3) οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 109Α του Ν.4412/16, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ,  για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών»,.