«Προκήρυξη της με στοιχείο ΕΚΑΠΥ TA_5/2023 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Μελέτη και αποτύπωση Ενιαίας Κωδικοποίησης Ιατροτεχνολογικού Υλικού στις μονάδες υγείας», (CPV: 73300000-5 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων), συνολικής αξίας 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»