«Προκήρυξη της με στοιχείο ΕΚΑΠΥ TA_4/2023 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Μελέτη Αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγησης και κατανομής του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα Κ.Υ», (CPV:72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 161.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»