Προκήρυξη της με στοιχείο ΕΚΑΠΥ TA_2/2023

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη της με στοιχείο ΕΚΑΠΥ TA_2/2023 διακήρυξης ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης, ωρίμανσης, παρακολούθησης δράσεων και έργων και διαχείρισης
προγράμματος (PMO) καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη στην
υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».