Προκήρυξη της με στοιχείο ΕΚΑΠΥ 9/2023 διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού σύναψης συμφωνίας πλαίσιο, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μηχανισμός Υποστήριξης για τη διαχείριση της ανάπτυξης δικτύου Κέντρων Εγκεφαλικού Επεισοδίου», χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) ετών, εκτιμώμενης αξίας 1.200.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 1.488.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής