«Προκήρυξη της με στοιχείο ΕΚΑΠΥ 2/2023 διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια του είδους «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» (CPV 33731110-7), με προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού στη συμφωνία-πλαίσιο της συνολικής ποσότητας, με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, εκτιμώμενης αξίας 10.424.174,35€ για ένα (1) έτος και 20.848.348,70€ για τα δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, εκτιμώμενης αξίας 10.424.174,35€ ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.