«Προκήρυξη της με στοιχείο ΕΚΑΠΥ 10/2023 διακήρυξης ανοιχτούδιαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια «ΕιδικάΑναλώσιμα Υλικά των Μονάδων Αντιμετώπισης Ισχαιμικού Αγγειακού ΕγκεφαλικούΕπεισοδίου», με CPV: 33162200-5 (Εργαλεία χειρουργείου), CPV: 33111710-1 (Υλικάαγγειογραφίας), CPV: 33111730-7 (Υλικά αγγειοπλαστικής), χρονικής διάρκειαςτεσσάρων (4) ετών, εκτιμώμενης αξίας 13.806.202,60€ για τα τέσσερα (4) έτη, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»