«Προκήρυξη της με στοιχεία ΕΚΑΠΥ 11/2023 διακήρυξης, επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων κατά του κορονοϊού covid-19 και των αναλωσίμων στα τρία τμήματα α) Αττικής, β) Κρήτης και γ) Περιφέρειες Ιονίων νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και λοιπών Νήσων, CPV:[33651600-4]-Εμβόλια, [63121100-4]-Υπηρεσίες αποθήκευσης, [60100000-9]-Υπηρεσίες οδικών μεταφορών) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.722.672,61 € ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι εκτιμώμενη αξία 1.100.967,00€ για 1 έτος, πλέον δικαιώματος προαίρεσης, εκτιμώμενης αξίας 621.705,61€ ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»