«Προκήρυξη της ΕΚΑΠΥ 3/2023 διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια  Αορτικών Διαδερμικών Βαλβίδων, με CPV:33182220-7 (Καρδιακές βαλβίδες),χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, εκτιμώμενης αξίας 36.300.000,00 ευρώ για τα δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, εκτιμώμενης αξίας 18.150.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».