«Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας (CPV: 85121000-3 Ιατρικές Υπηρεσίες) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν συλλογής προσφορών, δυνάμει του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας».  Με ΑΔΑΜ 23PROC013916788 και ΑΔΑ ΡΦ6Σ46ΜΨΙΦ-ΑΦΒ.