«Παροχή διευκρινίσεων επί των αιτημάτων ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αρ. Διακήρυξης  ΕΚΑΠΥ 2/2023 (α/α 191878), για την προμήθεια του είδους «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» (CPV 33731110-7)»