«Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με στοιχείο ΕΚΑΠΥ 9/2023 για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μηχανισμός Υποστήριξης για τη διαχείριση της ανάπτυξης δικτύου Κέντρων Εγκεφαλικού Επεισοδίου»