«Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια  Αορτικών Διαδερμικών Βαλβίδων, με CPV:33182220-7 (Καρδιακές βαλβίδες), ΕΚΑΠΥ 3/2023»