Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης ΕΚΑΠΥ 5/2022

«Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης ΕΚΑΠΥ 5/2022 για τη διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια πέντε (5) δραστικών ουσιών (CPV 33690000-3)»