«Παροχή διευκρινήσεων της με στοιχείο ΕΚΑΠΥ TA_4/2023 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Μελέτη Αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγησης και κατανομής του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα Κ.Υ», (CPV: 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων)