«Παροχή διευκρίνισης στον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης ΕΚΑΠΥ 1/2023 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο «Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», με CPV: 90524400-0», χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος, εκτιμώμενης αξίας 108.852.881,91 ευρώ για τα τρία (3) έτη και 36.284.293,97 ευρώ για το ένα (1) έτος της προαίρεσης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»