«Παροχή διευκρίνισης επί του τεύχους της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αρ. Διακήρυξης  ΕΚΑΠΥ 2/2023 για την προμήθεια του είδους «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» (CPV 33731110-7)»