«Παροχή διευκρίνισης επί του τεύχους της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού ΕΚΑΠΥ 10/2023, άνω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια «Ειδικά Αναλώσιμα Υλικά των Μονάδων Αντιμετώπισης Ισχαιμικού Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου», με CPV: 33162200-5 (Εργαλεία χειρουργείου), CPV: 33111710-1 (Υλικά αγγειογραφίας), CPV: 33111730-7 (Υλικά αγγειοπλαστικής), χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, εκτιμώμενης αξίας 13.806.202,60€ για τα τέσσερα (4) έτη, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»