«Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας καθώς και της ημερομηνίας διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με στοιχεία ΕΚΑΠΥ 5/2023 για τη σύναψη σύμβασης «Μηχανισμός Υποστήριξης για τη διαχείριση της ανάπτυξης δικτύου Κέντρων Εγκεφαλικού Επεισοδίου»