ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το είδος “Πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα κλειστού τύπου για τη μοριακή ανίχνευση του ιού Sars-CoV-2”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ανακοινώνει την παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το είδος “Πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα κλειστού τύπου για τη μοριακή ανίχνευση του ιού Sars-CoV-2”.

Η διάρκεια της παράτασης της Δημόσιας Διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από 07.01.2023 έως και 22.01.2023. Η παρούσα ανακοίνωση αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr με κωδικό ανάρτησης «22DIAB000025604»). Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Παρακαλείστε για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης.

Πληροφορίες :
Πολυδώρου Δημήτριος
Τηλ: 2132037555
e-mail: dept3.2@ekapy.gov.gr