«Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της διαδικασίας παραγγελιοληψίας του Νοσοκομειακού φαρμάκου, της Διαχείρισης του Αρχείου και συναφείς Υπηρεσίες», με CPV: 79400000-8, 72310000-1, 72330000-2, 72000000-5, 79995100-6), χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, εκτιμώμενης αξίας 1.984.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»