Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 1/2023, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο «Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», με CPV: 90524400-0», χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος, εκτιμώμενης αξίας 108.852.881,91 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τα τρία (3) έτη