ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη της με στοιχείο ΕΚΑΠΥ 1/2023 διακήρυξης  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με στοιχείο Διακήρυξης ΕΚΑΠΥ 1/2023 για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο την παροχή «Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» (CPV: 90524400-0), χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος, εκτιμώμενης αξίας 108.852.881,91ευρώ για τα τρία (3) έτη και 36.284.293,97 ευρώ για το ένα (1) έτος της προαίρεσης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».