Θέμα: Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση επί της Αναλυτικής Περιγραφής του Φυσικούκαι Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης για το έργο «Μελέτη Αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγησης και κατανομής του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα Κέντρα Υγείας», συνολικής αξίας 161.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.».

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις με Μοναδικό Κωδικό 23DIAB000026361 2023-04-28