Θέμα: Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση  για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια “Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της διαδικασίας παραγγελιοληψίας του  Νοσοκομειακού φαρμάκου, της Διαχείρισης του Αρχείου και συναφείς Υπηρεσίες”

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις με Μοναδικό Κωδικό 23DIAB000026354.