Θέμα: Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση για τη διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Μελέτη και αποτύπωση Ενιαίας Κωδικοποίησης Ιατροτεχνολογικού Υλικού στις μονάδες υγείας», συνολικής αξίας 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις με Μοναδικό Κωδικό 23DIAB000026419