ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΑΠΥ ΤΑ_3/2023 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: για το έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγησης και κατανομής του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα Νοσοκομεία της χώρας»