«Διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μηχανισμός Υποστήριξης για τη διαχείριση της ανάπτυξης δικτύου Κέντρων Εγκεφαλικού Επεισοδίου», χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) ετών, εκτιμώμενης αξίας 1.200.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.488.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»