ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΑΠΥ TA_4/2023 Διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Μελέτη Αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγησης και κατανομής του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα Κ.Υ», συνολικής αξίας 161.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ