ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΑΠΥ  3/2023 Διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, για την προμήθεια Αορτικών Διαδερμικών Βαλβίδων με CPV:33182220-7 (Καρδιακές βαλβίδες), εκτιμώμενης δαπάνης ποσού 36.300.00,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, εκτιμώμενης δαπάνης 18.150.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής