ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΑΠΥ  2/2023

Διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια του είδους «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ» (CPV 33731110-7), με προσυμφωνημένο ποσοστό επιμερισμού στη συμφωνία-πλαίσιο της συνολικής ποσότητας, με εκτελεστικές συμβάσεις χωρίς επαναδιαγωνισμό, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, εκτιμώμενης αξίας 10.424.174,35 € για ένα (1) έτος και 20.848.348,70 € για τα δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, εκτιμώμενης αξίας 10.424.174,35 € ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.