Διακήρυξη για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, ωρίμανσης,
παρακολούθησης δράσεων και έργων και διαχείρισης προγράμματος
(PMO) καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη στην
υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»